Reglement Avond 4 daagse Heinenoord

 1. De Avond 4 daagse Heinenoord wordt georganiseerd door Oranjevereniging Nederland en Oranje, de basisscholen Het Anker en De Regenboog en voetbalclub SV Heinenoord hierna te noemen het bestuur.
 2. Iedere deelnemer aan de Avond 4 daagse wordt geacht kennis te hebben genomen van dit reglement en zich daaraan te houden
 3. De organisatie, de bestuursleden of de vrijwillige medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele voor, tijdens of na als gevolg van de wandeltocht ontstane ongevallen, ziekten, overlijden, schade, vermissing of diefstal van geld en/of goederen. Alle deelnemers dragen zelf zorg voor WA en eventuele ongevallenverzekering.
 4. Het bestuur behoudt zich te allen tijde het recht voor om een of meerdere wandeldagen af te lassen. Besluiten genomen door het bestuur zijn bindend.
 5. Het bestuur is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen van afgelasting van de Avond 4 daagse als gevolg van calamiteiten, extreme weersomstandigheden of anderszins. Er zal in dat geval geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.
 6. De Avond 4 daagse is een wandel prestatietocht zonder wedstrijdelement. Deelname is op vrijwillige basis en op eigen risico. Ouders / verzorgers zijn verantwoordelijk voor hun eigen kinderen.
 7. Deelnemers die speciale medicatie of voorzieningen dienen te krijgen in geval van nood of bij calamiteiten zijn verplicht deze bij zich te dragen. Ouders / verzorgers zijn hiervoor verantwoordelijk.
 8. Het meenemen van een hond tijdens de Avond 4 daagse is toegestaan mits aangelijnd en voor zover deze geen gevaar of overlast voor de andere deelnemers vormt.
 9. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die het bestuur bepaalt. Voor de start van de Avond 4 daagse moet het inschrijfgeld zijn betaald. Als een reeds ingeschrevene om wat voor reden dan ook niet kan of wil deelnemen, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 10. Deelnemen aan de Avond 4 daagse houdt in: het lopen van 3, 5 of 10 kilometer. Alleen wandelen is toegestaan. Het gebruik van Nordicwalking stokken is niet toegestaan.
 11. De 10 km mag door iedereen gewandeld worden. Wel moet rekening gehouden worden met de eindtijd.
 12. Het starten met de wandeltocht is pas toegestaan na het registreren bij het startbureau en nadat het startsein is gegeven
 13. De deelnemers dienen de deelnemerskaart bij start en finish te tonen
 14. De route wordt middels een uitgerekte routebeschrijving aangegeven. De deelnemers dienen zich te houden aan dit parkoers. Routes worden alleen verstrekt op de desbetreffende wandeldag.
 15. Alle geldende verkeersregels moeten worden opgevolgd. De veiligheid van de deelnemer is uiterst belangrijk. De aanwijzingen van de verkeersregelaars dienen opgevolgd te worden. De deelnemers dienen zoveel mogelijk op de trottoirs te lopen. Zijn deze niet aanwezig, dan moeten de deelnemers gebruik maken van de fietspaden en bij het ontbreken daarvan, dan moet met links op de weg lopen.
 16. Op het parkoers zijn posten ingericht waar de deelnemers tijdens de wandeling versnaperingen worden aangeboden. Alles wordt duurzaam aangeboden.
 17. Ieder, die de wandeltocht op reglementaire wijze uitloopt ontvangt na finish op dag 4 de aangevraagde medaille. De medaille is strikt persoonlijk.
 18. Deelnemers die zich inschrijven gaan akkoord met het plaatsen van foto’s op de officiele kanalen van de Oranjevereniging Nederland en Oranje, de Basisscholen het Anker en de Regenboog en de voetbalvereniging SV Heinenoord.
 19. Deelnemers die zich inschrijven gaan akkoord met het geven van persoonsgegevens die nodig zijn voor de inschrijving.
 20. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.