PRIVACY-STATEMENT VAN ORANJEVERENIGING ‘NEDERLAND EN ORANJE’

Dit Privacy-statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Oranjevereniging ‘Nederland en Oranje’ verwerkt van haar leden, sponsoren, partners, deelnemers en/of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van door Oranjevereniging ‘Nederland en Oranje’, een donatie doet, sponsort of zich aanmeldt als vrijwilliger of om een andere reden persoonsgegevens aan door Oranjevereniging ‘Nederland en Oranje’ verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy-statement te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacy-statement goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

De Oranjevereniging ‘Nederland en Oranje’ verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy-statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Oranjevereniging ‘Nederland en Oranje’.

1. Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens.
Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

2. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Henk Luijendijk
Dorpsstraat 130, te Heinenoord
KVK 24393521

De contactpersoon is bereikbaar via nederlandenoranje@gmail.com

3. Waarvoor verwerkt Oranjevereniging ‘Nederland en Oranje’ persoonsgegevens?

3.1 Als u lid/donateur/vrijwilliger/sponsor wilt worden van door Oranjevereniging ‘Nederland en Oranje’, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid/donateur/sponsor/vrijwilliger.

Als u eenmaal relatie van Oranjevereniging ‘Nederland en Oranje’ bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over gerelateerde zaken van het lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit van Oranjevereniging ‘Nederland en Oranje’.

In het kader van uw lidmaatschap/aanmelding als donateur/sponsor of vrijwilliger worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer
d) e-mailadres
e) bankrekeningnummer

3.2 Oranjevereniging ‘Nederland en Oranje’ verwerkt de in sub 3.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
b) uw naam, adresgegevens, telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes;
c) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van de lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk af te wikkelen.

4. Bewaartermijnen

4.1 De Oranjevereniging ‘Nederland en Oranje’ verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk en tot maximaal een jaar na afloop hiervan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Oranjevereniging ‘Nederland en Oranje’ de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

5.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Oranjevereniging ‘Nederland en Oranje’ passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten

6.1 Via de ledenadministratie (nederlandenoranje@gmail.com) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Oranjevereniging ‘Nederland en Oranje’ zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien door Oranjevereniging ‘Nederland en Oranje’ uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.

6.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie (nederlandenoranje@gmail.com). door Oranjevereniging ‘Nederland en Oranje’ zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal door Oranjevereniging ‘Nederland en Oranje’ u hiervan op de hoogte brengen.

6.3 Indien uw klachten heeft over de wijze waarop door Oranjevereniging ‘Nederland en Oranje’ uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (nederlandenoranje@gmail.com). Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy-statement kunnen worden gericht aan de ledenadministratie (nederlandenoranje@gmail.com).

7. Gebruik van Cookies

Oranjevereniging Nederland en Oranje gebruikt op haar website cookies. Een cookie is een bestandje dat op een computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kunnen wij bijvoorbeeld het gebruik van de site gemakkelijker maken en de kwaliteit van onze website testen.

8. Wijzigingen

Dit Privacy-statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy-statement te bekijken.

Heinenoord, 14 januari 2024